Autoverkooptraining.nl

algemene voorwaarden trainingsdeelname

Algemene Voorwaarden Trainingsdeelname

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden Trainingsdeelname zijn van toepassing op de trainingen van www.autoverkooptraining.nl (handelsnaam van Soho B.V.) gevestigd te Putten (hierna te noemen: “autoverkooptraining.nl”). Door acceptatie van een inschrijving voor deelname aan een training komt de trainingsovereenkomst tot stand.

2. Open Inschrijving

Met een training op basis van ‘Open Inschrijving’ wordt bedoeld een training die autoverkooptraining.nl voor eigen rekening en risico organiseert en waarvoor per individuele deelnemer kan worden ingeschreven.

Als opdrachtgever wordt gezien de (rechts-)persoon die door middel van inschrijving zich verplicht het verschuldigde bedrag voor de opleiding te voldoen. autoverkooptraining.nl heeft het recht geplande trainingen geen doorgang te laten vinden, indien er te weinig inschrijvingen zijn ontvangen.

Het verschuldigde bedrag voor een training dient tenminste een week voor de eerste trainingsdag te zijn voldaan. In de prijs exclusief BTW voor deelname aan de Open Inschrijving training zijn de kosten voor accommodatie,  lesmaterialen en versnaperingen inbegrepen.

3. Annuleringsregeling

Als door een opdrachtgever de uitvoering c.q. de deelname aan een training wordt geannuleerd is de opdrachtgever aan autoverkooptraining.nl  verschuldigd:

• Meer dan 30 dagen voor de datum : Nihil

• 30 tot en met 15 dagen voor de datum : 50 % van het inschrijvingsgeld

• 14 tot en met 7 dagen voor de datum :   75% van het inschrijvingsgeld

• 6 tot en met 1 dag voor de datum :       100 % van het inschrijvingsgeld

Indien autoverkooptraining.nl een training annuleert zal volledige restitutie van het reeds betaalde inschrijvingsgeld plaatsvinden.

De ingeschreven cursist kan zich voor aanvang van de training kosteloos laten vervangen door een andere cursist.

4. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Indien betaling achterwege blijft, kan autoverkooptraining.nl de cursist de toegang tot de training ontzeggen.

5. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst van autoverkooptraining.nl is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet door onderling overleg kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

RemarketingServices